Voorwaarden

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier.

Uw inschrijving is definitief als u akkoord bent gegaan met de voorwaarden, het formulier is ontvangen door de organisatie en u een bevestigingsmail hebt ontvangen voor de inschrijving.

U ontvangt na sluiting van de inschrijving (inschrijving sluit op maandag 05 juli) een factuur van de gemeente Borne en daarna kunt u de betaling voldoen. Alle betalingsinformatie staat vermeld op de factuur. 

Annuleren 

Annuleren na inschrijving kan kosteloos t/m 25 juni 2021. Bij annuleren na 25 juni 2021 dient de deelnemer verplicht het tenue af te nemen. Dit in verband met het op tijd moeten bestellen van het tenue. Dan ontvangt u als nog een factuur voor afname van het tenue, kosten: € 45,00

Overmacht

Indien Zomerkamp Borne 2021 door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is BorneSport gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen:

Onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan de Zomerkamp Borne 2021. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 30 deelnemers. BorneSport dient de deelnemer minimaal één week vóór aanvang van het evenement hiervan in kennis te stellen.

Afgelasting door weersomstandigheden.

Instructies en gedragsregels

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van BorneSport, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Zomerkamp Borne 2021 en de organiserende vereniging hanteren.

Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan Zomerkamp Borne 2021 hinder of overlast bezorgt, kan door BorneSport van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Zomerkamp Borne 2021 en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer.

BorneSport is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Zomerkamp Borne 2021 aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Zomerkamp Borne 2021 – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van BorneSport, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Dieet

Dieetwensen zijn moeilijk in te willigen. Natuurlijk willen we er alles aan doen om met het dieet rekening te houden. Wel kan zelf meegebracht eten genuttigd worden. Wij vragen u in dit soort gevallen een duidelijke instructielijst met wat wel/niet gegeten mag mee te geven. BorneSport kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden indien een kind zich niet houdt aan zijn dieet.

Foto’s / Video’s

Tijdens het evenement  worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van BorneSport promotiemateriaal.

Kledingvoorschriften

De deelnemer is verplicht om drie, vier of vijf dagen te sporten in het tenue van het Zomerkamp Borne 2021 wat hij/zij uitgereikt krijgt op de eerste dag van het evenement.